Thailand Web Stat Truehits.net

ประจวบฯ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนกว่า 85% เตรียมเปิดเทอม 1 พ.ย.นี้

วันที่ 12 ต.ค.2564 นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ น.ส.ชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นพ.วรา เศลวัตนะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา รองศึกษาธิการ รักษาการศึกษาธิการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมให้กำลังใจแก่เด็กนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไปในสถานศึกษาทุกสังกัดของจังหวัดประจวบฯ ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จากบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ประจวบฯ ที่มาให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ที่โดมอเนกประสงค์อนุสรณ์ประจวบวิทยาลัย 103 ปี โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ซึ่งในวันนี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือเด็กนักเรียนระดับชั้น ม.4 - ม.6 ปวช., ปวส. และนักเรียนที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค จำนวน 3,300 คน จากสถานศึกษา 8 แห่งในอำเภอเมืองประจวบฯ

นายเสถียร กล่าวว่าการให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แก่นักเรียนในครั้งนี้ ถือเป็นรอบแรกของจังหวัดประจวบฯ จะเน้นฉีดให้เด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าก่อน จากนั้นเมื่อมีการจัดส่งวัคซีนมาเพิ่มเติม ก็จะฉีดให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการสร้างความปลอดภัย ก่อนกลับไปเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนอีกครั้ง สำหรับผู้ปกครองที่ยังลังเลใจ สามารถเปลี่ยนใจให้บุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งต่อไปได้ โดยขณะนี้มีการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนไฟเซอร์ ซึ่ง อย.ขึ้นทะเบียนรับรองให้สามารถใช้กับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปได้ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่ไม่รุนแรง

นพ.วรา กล่าวว่าที่ผ่านมาจังหวัดประจวบฯ ได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด - 19 แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข บุคลากรที่ปฏิบัติงานด่านหน้า รวมถึงประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมทั้งสิ้น 281,915 คน ครอบคลุมร้อยละ 48.77 ของประชากรทั้งหมดในจังหวัด โดยกลุ่มประชากรที่ได้รับวัคซีนมากที่สุด คือกลุ่มประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การฉีดวัคซีนครอบคลุมทุกกลุ่ม ภาครัฐจึงเร่งฉีดวัคซีนโควิด - 19 ชนิดไฟเซอร์แก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ซึ่งจากการสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนผ่านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฯ พบว่ามีผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 จำนวนทั้งสิ้น 32,465 คน จากจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์จำนวนประมาณ 37,841 คน ซึ่งภาพรวม หากฉีดได้ครบตามจำนวนที่แจ้งไว้นี้ ผนวกกับเด็กกลุ่มเปราะบางบางส่วนที่ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วก่อนหน้านี้ คาดว่าจะมีเด็กและเยาวชนอายุ 12 ปีขึ้นไปในจังหวัดประจวบฯ ได้รับวัคซีนมากกว่าร้อยละ 85 ซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ทำให้สามารถเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตามเป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้.

 

Visitors: 246,600