Thailand Web Stat Truehits.net

แขวงการทางหัวหิน รับฟังความคิดเห็นโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 37

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายน้ำเพชร กิ่มสร้าง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) เป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร บนถนนหลวงหมายเลข 37 สายเลี่ยงเมืองชะอำ ครั้งที่ 3 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ผู้แทนจากประชาชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่โรงแรม จีหัวหิน รีสอร์ทแอนด์มอลล์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทางหลวงหมายเลข 37 เป็นทางเลี่ยงเมืองชะอําที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างภาคกลางและภาคใต้ มีสถานที่สําคัญหลายแห่ง ทั้งพื้นที่ธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ ทําให้เป็นเส้นทางที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น ทําให้เกิดความไม่สะดวก และความล่าช้าในการเดินทาง เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ จึงจําเป็นต้องมีการสํารวจและออกแบบปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 37 ช่วงดังกล่าวและโครงข่ายทางหลวงใกล้เคียง ทําให้สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.0+000 บริเวณทางแยกต่างระดับชะอำ และสิ้นสุดโครงการบริเวณ กม.47+000 บริเวณทางแยกต่างระดับปราณบุรี - หัวหิน ระยะทาง 47 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และปริมาณการจราจรในอนาคต เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดผลกระทบต่อชุมชน และสภาพแวดล้อมในแนวเส้นทาง

ขณะนี้ได้ดำเนินการศึกษา และออกแบบรายละเอียดโครงการ รวมทั้งรูปแบบทางหลวง การออกแบบจัดการจราจรท้องถิ่น ออกแบบสะพานทางลอด รูปแบบจุดกลับรถ และระบบระบายน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ พร้อมทั้งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการรับทราบข้อมูลอย่างเนื่อง จึงได้กำหนดให้มีการประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลของการศึกษาทั้งหมดให้ผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการออกแบบให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น.

Visitors: 261,012