Thailand Web Stat Truehits.net

จิตอาสาสามร้อยยอดจัดกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจเดือนตุลาคม

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอสามร้อยยอด นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสาฯ ร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาพื้นที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายชยพล อินทรสุภา กล่าวต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจึงถือกำเนิดขึ้นตามแนวพระราโชบาย เป็นเครื่องมือทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติให้คนในชาติ ในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า “สืบสาน รักษา ต่อยอด”
ทั้งนี้อำเภอสามร้อยยอดได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เป็นประจำทุกเดือน โดยจะสลับให้แต่ละตำบลมาร่วมทำกิจกรรม สำหรับในวันนี้ เป็นรอบของตำบลศิลาลอย มีนายบรรจง พันธ์บัว กำนันตำบลศิลาลอย นำผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ สารวัตรฯ แพทย์ฯ พร้อมทั้งประชาชนจิตอาสาฯ ร่วมกันพัฒนาบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอดดังกล่าว.

ภาพ/ข่าว : ฐิติชญา แสงสว่าง

Visitors: 261,010