Thailand Web Stat Truehits.net

ส.ส.ต๊งเร่งตามออกโฉนดที่ดินเขตทับซ้อนนิคมประจวบฯ

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังนำคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลอ่าวน้อย เข้าพบนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ตามด้วยการร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภา ที่หมู่ 14 บ้านทุ่งยาว ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ล่าสุดนายมนตรี ปาน้อยนนท์ ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แจ้งความคืบหน้าการร่วมผลักดันให้กรมป่าไม้ เร่งแก้ปัญหาที่ดินนิคมสร้างตนเองประจวบคีรีขันธ์ทับซ้อนกับที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี เพื่อให้กรมที่ดินสามารถออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนได้ หลังเรื่องนี้เป็นปัญหายืดเยื้อมาหลายสิบปีนับตั้งแต่การก่อตั้งนิคมสร้างตนเอง เมื่อปี 2512

นายมนตรี กล่าวว่าเมื่อวันที่ 19 และ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา ตนได้โทรศัพท์สอบถามนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ทราบว่าขณะนี้ปัญหาที่ดินทับซ้อนนิคมสร้างตนเองประจวบคีรีขันธ์ ทางกรมป่าไม้ ได้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมของคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เพื่อพิจารณาในสัปดาห์หน้า หรือปลายเดือนตุลาคม 2564 นี้ ทั้งนี้นายชีวะภาพ ยังแจ้งอีกว่าแนวทางการปรับปรุงแก้ไขแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งข้อมูลสำคัญได้แก่ แผนที่รายละเอียดการจำแนกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรีในส่วนที่ทับซ้อน พร้อมข้อมูล Shape File ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดส่งให้กรมป่าไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่าครบองค์ประกอบในการดำเนินการเพื่อปรับปรุง แก้ไขแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง เพื่อออกเป็นกฎกระทรวงใหม่และเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี เฉพาะส่วนที่ทับซ้อน ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 หมวด 1 การกำหนดป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 7 ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า “การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระทำได้โดยออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนบางส่วนให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนนั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย”

ขณะที่นายรวบ เปรมประสิทธิ์ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลอ่าวน้อย กล่าวว่า “ต้องขอบคุณนายมนตรีที่เข้ามาช่วยเหลือผลักดันการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องจริงจัง เท่าที่ตนทราบ หลังเสร็จสิ้นการพิจารณาของคณะกรรมการกรมป่าไม้แล้ว เรื่องจะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาอีกครั้งก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในขั้นต่อไป ถือว่าครั้งนี้พวกเรามีความหวังและเข้าใกล้ความสำเร็จที่จะได้โฉนดที่ดินมากขึ้น”.

พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา....รายงาน

Visitors: 261,005