Thailand Web Stat Truehits.net

เทศบาลหัวหินเตรียมมาตรการเข้มโควิดก่อนเปิดเรียน

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 น.ส.บุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน กองการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน ว่าเนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด มีมาตรการดำเนินการในสถานศึกษา โดยจำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ด้วย 6 มาตรการหลัก (DMHT - RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET - CQ) เช่น เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ วัดไข้ สังเกตอาการ ซักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา ลดความแออัด ลดเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงกลุ่มคนจำนวนมาก ทำความสะอาดสถานที่บริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วม รวมถึงดูแลใส่ใจ ปฏิบัติตนมีวินัย รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทำการสำรวจบุคคล นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและกักกันตัวเอง ซึ่งครูและบุคลากร เข้าถึงการฉีดวัคซีน 85 - 100% รวมถึงตรวจ ATK 1 - 2 ครั้งต่อสัปดาห์

“จากการสำรวจความเห็นของผู้ปกครอง ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรเรียนตามระบบออนไลน์ก่อน เนื่องจากเด็กเล็กและนักเรียนระดับประถมศึกษา ยังไม่ได้รับวัคซีนเนื่องจากเป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ขณะนี้ได้เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ตามที่ได้รับการจัดสรรแล้วเป็นเข็มที่ 1 สำหรับการเปิดเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ ไม่ใช่การเปิดพร้อมกันทั่วประเทศ แต่พิจารณาเป็นรายพื้นที่ ระดับตำบลหรืออำเภอ ว่ามีการระบาดเพิ่มขึ้นหรือไม่ สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน มีนักเรียนระดับชั้นระดับมัธยมปลาย จำนวน 60 คน ซึ่งส่วนใหญ่เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว โดยเห็นว่ามีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนได้ ภายใต้มาตรการที่ ศบค.กำหนด เบื้องต้นคาดว่าจะทำการเปิดเรียนในวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้ โดยประสานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองการแพทย์ ดำเนินการตรวจ ATK ครู บุลลากรและนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวทางดุลยพินิจของสาธารณสุขจังหวัดฯ ถ้าหากเรียนในห้องเรียนไม่ได้ ก็จะให้เรียนออนไลน์แทน”.

Visitors: 260,996