Thailand Web Stat Truehits.net

มอบเกียรติบัตรยกย่องคนหัวใจหิน-เหล็ก-เพชร-ชุมชนคนสู้เหล้า

วันที่ 27 ต.ค.2564 พระเมธีคุณาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบฯ เจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชูให้กับคนหัวใจหิน(งดเหล้าครบพรรษา 3 เดือน) คนหัวใจเหล็ก(เลิกเหล้าต่อเนื่อง 1 – 3 ปี) และคนหัวใจเพชร (เลิกเหล้ามากกว่า 3 ปีถึงตลอดชีวิต) และมอบเกียรติบัตรให้กับชุมชนคนสู้เหล้า ร้านค้าผู้ประกอบการ ให้กับชุมชนคนสู้เหล้า 23 ชุมชน ทั้ง 8 อำเภอ โดยมี น.ส.ธนพร บางบัวงาม ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดประจวบฯ กล่าวรายงาน มีพระครูวิสุทธิ์ธรรมโสภิต เจ้าคณะตำบลเกาะหลัก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง ผู้นำ/ผู้แทนชุมชนคนสู้เหล้าในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนร้านค้าผู้ประกอบการแต่ละชุมชนที่ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมที่ห้องประชุมวิชัยนิดาธรรมาเจริญราช วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ด้าน น.ส.ธนพร บางบัวงาม ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดประจวบฯ กล่าวว่า เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ที่ผ่านมาการดำเนินงานโครงการกิจกรรม “เสริมสร้างแรงบันดาลใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ชุมชนคนสู้เหล้า ร้านค้าผู้ประกอบการ ภาคีหน่วยงาน ภาครัฐประชาชน คนหัวใจเพชร หิน เหล็ก แผนที่เดินชุมชนคนสู้เหล้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดต้นทุนทางสังคมและภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสามารถดำเนินงานการขับเคลื่อนเชื่อมร้อยการทำงาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และค่านิยมสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ของแต่ละชุมชนพื้นที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนบูรณการทำงานร่วมกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ 1 คือเพื่อสนับสนุน หนุนเสริม ส่งเสริม มาตรการ กติกา กระบวนการ การจัดการปัญหา สุรา ในพื้นที่ให้เกิดการ ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ สู้ภัยคุกคามเชื้อไวรัสโควิด - 19 ที่สำคัญงานรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เป็นงานที่เห็นผลชัดเจนที่สุด สำหรับปีนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา จำนวน 23 ชุมชนจาก 8 อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 426 รายชื่อ แบ่งประเภท ดังนี้ คนหัวใจหิน 226 รายชื่อ (คิดเป็น 62%) คนหัวใจเหล็ก 92 รายชื่อ (คิดเป็น 22%) และคนหัวใจเพชร 68 รายชื่อ (คิดเป็น 16%) ร้านค้าจำนวน 48 ร้าน โดยอำเภอสามร้อยยอด มีผู้เข้าร่วมมากเป็นอันดับหนึ่ง 134 รายชื่อ รองลงมาคืออำเภอปราณบุรี 68 รายชื่อ และในระดับชุมชน ชุมชนบ้านตาลเจ็ดยอด อ.สามร้อยยอด ส่งรายชื่อเป็นอันดับที่หนึ่ง จำนวน 48 รายชื่อ อันดับที่สองคือชุมชนบ้านหนองคาง อ.สามร้อยยอด 40 รายชื่อ

สำหรับหลักเกณฑ์ในแต่ละประเภท ทั้งคนหัวใจหิน คนหัวใจเพชรและคนหัวใจเหล็ก มีดังนี้ “คนหัวใจหิน” หลักเกณฑ์ผู้ปฏิญาณตนบวชใจ โครงการงดเหล้าครบพรรษา เป็นบุคคลที่ยังดื่มแอลกอฮอล์ แต่สามารถลดละเลิกงดเหล้าเข้าพรรษา 3 เดือนได้ ส่วน “คนหัวใจเหล็ก” หลักเกณฑ์เป็นบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ งดเหล้าเข้าพรรษาและสามารถละเลิกได้ตั้งแต่ 1 ปี - 3 ปี เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่อเนื่อง เพื่อเตรียมตัวเป็นคนหัวใจเพชรต่อไป และ “คนหัวใจเพชร” มีคุณสมบัติผ่านโครงการดังนี้ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าฯ หรือกิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมชุมชนคนสู้เหล้ามาอย่างต่อเนื่อง เป็นบุคคลต้นแบบเป็นที่ยอมรับของชุมชน เป็นบุคคลที่ไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์ หรือเลิกดื่มมาแล้วอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

จากนั้น ได้จัดให้มีเวทีเสวนา ออกพรรษาลาเหล้าและการปรับตัวในยุคโควิด - 19 โดยผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย พระครูวิสุทธิ์ธรรมโสภิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก นางมณฑา ขนเม่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ประจวบฯ ในหัวข้อระบบสาธารณสุขช่วงวิกฤติโควิดกับสถานการณ์ปัญหาแอลกอฮอล์ นายวีระวุฒิ กลมเลี้ยง ผู้ใหญ่บ้านทุ่งสะท้อน อ.บางสะพานน้อย มาพูดในแนวทางการจัดตั้งกองทุนเงินออมคนงดเหล้า บุหรี่ (ต้นแบบ) จ.ส.ต.สายัณ รักษ์กำเนิด ชุมชนบ้านทองมงคล อ.บางสะพาน หัวข้อแนวทางการใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)ท้องถิ่น ให้เกิดขึ้นจริง และแนวทางการต่อยอดแผนที่ชุมชนคนสู้เหล้า โดยนายมารุต หมั่นทองสุขพร ชุมชนบ้านหินเทิน อ.ทับสะแก.

บุญมา ลิบลับ....รายงาน

Visitors: 260,995