Thailand Web Stat Truehits.net

สถานประกอบการในประจวบฯ กว่า 300 แห่ง ผ่านมาตรฐาน SHA

วันที่ 28 ต.ค.2564 นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กร หน่วยงานภาคเอกชนร่วมประชุม โดย น.ส.ภัสศรัณย์ ชำนาญกิจ พาณิชย์จังหวัดฯ รายงานความคืบหน้าการจัดทำตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดประจวบฯ หรือแบรนด์จังหวัด ว่าขณะนี้ได้ผลงานที่ชนะเลิศการประกวดออกแบบแล้วและอยู่ระหว่างการร่างระเบียบและวิธีใช้ตราสัญลักษณ์ดังกล่าว เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตใช้งานจากหน่วยงานต่างๆ หรือให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐสามารถที่จะขออนุญาตนำไปใช้ติดบนสินค้าและบริการได้เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดให้เป็นรู้จักแพร่หลาย

น.ส.แสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ รายงานความก้าวหน้าการเปิดเมืองนำร่องด้านการท่องเที่ยว จ.ประจวบฯ ว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจผู้ประกอบการโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือมาตรฐาน SHA เพื่อรองรับการเปิดเมืองหัวหินรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในวันที่ 1 พ.ย.2564 ก่อนขยายพื้นที่การท่องเที่ยวไปยังอำเภออื่นๆ ในระยะต่อไป โดยล่าสุดได้มีการประเมินรับรองสถานประกอบการและบริการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน SHA ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้ว 169 แห่ง ในจำนวนนี้มี 75 แห่งที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus+ คือบุคลากรร้อยละ 70 ได้รับวัคซีนโควิดครบ 2 เข็ม ส่วนกิจการร้านค้าและบริการรายย่อยที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus ของจังหวัดประจวบฯ มีจำนวน 137 แห่ง และยังคงเร่งรณรงค์ให้ผู้ค้าผู้ประกอบการร่วมกันสร้างมาตรฐานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าใช้บริการให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

นอกจากนี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ ได้รายงานให้ที่ประชุม กรอ.จังหวัดฯ รับทราบเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ รายการ PT PRACHUAP GRANDPRIX 2021 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 28 พ.ย.2564 จะมีทีมนักแข่งรถและนักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่างๆ เดินทางเข้ามาในพื้นที่ โดยต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสตามเวลาที่กำหนด โดยขณะนี้ทางผู้จัดการแข่งขันอยู่ระหว่างการเสนอแผนการจัดกิจกรรมให้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ พิจารณาเพื่อให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุด คาดว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินสะพัดตลอดทั้ง 5 วันประมาณ 100 ล้านบาท

ด้านนายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดประจวบฯ เสนอหน่วยงานภาครัฐเร่งผลักดันแผนการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหิน ด้วยการขยายลานจอดเครื่องบิน และอาคารที่พักผู้โดยสาร เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับเที่ยวบินในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการเสนอให้เร่งผลักดันการยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร เป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยขอให้ทางจังหวัดประสานไปยังหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อพิจารณายกเว้นไม่ต้องนำเรื่องการลงนามรับรองผลการสำรวจรายละเอียดเขตแดนร่วมกันสองประเทศ มาเป็นอุปสรรคต่อการประกาศยกระดับด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยมั่นใจว่าหากด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร จะสร้างมูลค่าการค้าชายแดนไทย - เมียนมา ได้มากถึงปีละ 5,000 - 10,000 ล้านบาท.

Visitors: 260,997