Thailand Web Stat Truehits.net

เครือข่ายธนาคารปูม้าสามร้อยยอดปล่อยลูกปูม้าสู่อ่าวไทย

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอสามร้อยยอด และศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นางกัญจนี พรหมจินดา ประมงอำเภอสามร้อยยอด นายศักดิ์สิทธิ์ ชาโรจน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านพุใหญ่ และนายสมชาย ภู่ระย้า ประธานธนาคารปูม้าชุมชนบ้านพุใหญ่ ร่วมทำพิธีเปิดธนาคารปูม้าชุมชนบ้านพุใหญ่ และร่วมกับชาวประมงพื้นบ้านและประชาชนที่มาร่วมงาน ปล่อยลูกปูม้าจำนวน 10 ล้านตัว ที่บริเวณชายหาดสามร้อยยอด บ้านพุใหญ่ ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้าในครั้งนี้ มุ่งสร้างการรับรู้ของชุมชนและประชาชนให้ตระหนักการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปูม้าอย่างเหมาะสม ไม่ซื้อขายและบริโภคแม่ปูไข่นอกกระดองและปูม้าขนาดเล็ก เพื่อแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปูม้าในอ่าวไทย และทำให้ชาวประมงพื้นบ้านทำการประมงปูม้าได้อย่างยั่งยืน

ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านพุใหญ่เป็นธนาคารปูม้าแห่งที่ 4 ในพื้นที่ตำบลสามร้อยยอด ซึ่งจัดตั้งโดยกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน โดยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการและงบประมาณภายใต้โครงการ “การขยายผลธนาคารปูม้าในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน” จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อสนับสนุนชุมชนในเขตภาคตะวันตก เป็นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย โดยโครงการ “การขยายผลธนาคารปูม้าฯ” ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นโครงการที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้ให้ทุนอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง ในการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยสามารถสนับสนุนชุมชนชาวประมงชายฝั่งในการจัดตั้งธนาคารปูม้าได้มากกว่า 20 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ถึงอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากการสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารปูม้า ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วมแล้ว การดำเนินงานโครงการขยายผลธนาคารปูม้าของมหาวิทยาลัยฯ ยังมุ่งเน้นในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนประมงชายฝั่ง โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตสัตว์น้ำของการประมงพื้นบ้าน เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย.

พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา....รายงาน

Visitors: 261,008