Thailand Web Stat Truehits.net

ประจวบฯ อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จ.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 / หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดประจวบฯ ว่าได้จัดการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดประจวบฯ โดยมีกรรมการบริหารลูกเสือประจวบคีรีขันธ์ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือและบุคลากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธีที่ค่ายลูกเสือตาม่องล่าย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผอ.สพป.ประจวบฯ เขต 1 กล่าวต่อว่า กระบวนการลูกเสือเป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่าสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นอย่างดี ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ จึงใช้กระบวนการลูกเสือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อช่วยในการพัฒนาภารกิจบางประการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ มีการน้อมนำหลักการและวิธีการ “จิตอาสาพระราชทาน” ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในหลวงรัชกาลปัจจุบัน มาเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ต่อยอดกิจกรรมลูกเสือ โดยโครงการบุคลากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจิตอาสาพระราชทาน มุ่งหวังให้มีการเสริมสร้างจิตสำนึก เสริมสร้างความเสียสละ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ให้กับเด็กและเยาวชนลูกเสือ ตลอดจนบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้ซึ่งมีพื้นฐานในความเป็นลูกเสือที่มีจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น ขับเคลื่อน ต่อยอดจัดการศึกษาให้เด็กและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือ

สำหรับการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2564 เป็นการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 3 รุ่น ประมาณ 120 คน เพื่อให้บุคลากรลูกเสือมีการขับเคลื่อนโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานสู่สถานศึกษา โดยมีบุคลากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ ผู้บริหารและพนักงาน สลช. เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ ค่ายลูกเสือตาม่องล่าย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.

บุญมา ลิบลับ....รายงาน

Visitors: 261,008