Thailand Web Stat Truehits.net

ผู้ว่าฯ ประจวบฯ มอบรางวัลเสมาพิทักษ์ให้กับครูผลงานดีเด่น

วันที่ 2 พ.ย.2564 นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ และรางวัลเสมาพิทักษ์ ประจำปี 2564 ที่ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี น.ส.ชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ซึ่งรูปแบบการจัดพิธีเป็นไปภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ตามแนวทางที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีกำหนด

ทั้งนี้รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ทุ่มเทเสียสละ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 11 ประเทศได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ติมอร์ - เลสเต เวียดนาม และไทย โดยคัดเลือกครูที่ได้รับรางวัลประเทศละ 1 คน รวม 11 คน ดำเนินการคัดเลือกทุก 2 ปี โดยเริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2558

สำหรับในปี 2564 นับเป็นครั้งที่ 4 ที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้ประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของประเทศไทย จำนวน 1 คน ซึ่งเป็น 1 ใน 11 คนในกลุ่มประเทศอาเซียน และติมอร์เลสเต ซึ่งในประเทศไทย นอกจากรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี แล้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูดีเด่นที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกและกลั่นกรองในระดับต่างๆ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จึงเห็นสมควรให้มีรางวัลสำหรับครูไทย รองจากรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลคุณากรจำนวน 3 คน รางวัลครูยิ่งคุณจำนวน 16 คน และรางวัลครูขวัญศิษย์ จำนวน 156 คน ซึ่งเป็นครูที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัด

ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีครูที่ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์จำนวน 1 คน คือนายปรีดี ภมรสูตร ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง อ.สามร้อยยอด ซึ่งนายปรีดีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ สร้างความภาคภูมิใจในชีวิตของการเป็นครูและจะเป็นแรงบันดาลให้ทำหน้าที่ของครูเพื่ออบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังได้มอบรางวัลเสมาพิทักษ์ ของกระทรวงศึกษาธิการให้กับครูที่ได้รับการคัดเลือก 2 คน ได้แก่ นายศิลปิน พรหมมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินกอง อ.บางสะพาน และ นายสุชาติ หูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับสะแกวิทยา อ.ทับสะแก เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พร้อมกล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทั้งสามคน.

Visitors: 260,991