Thailand Web Stat Truehits.net

อธิบดี สถ.เยี่ยมชมโรงเรียนปลอดขยะและสมาร์ทซิตี้หัวหิน

วันที่ 4 พ.ย.2564 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย และคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด น.ส.กนกวรรณ ไข่แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้ายให้การต้อนรับ ซึ่งการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste school เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จากนั้นได้เดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อเยี่ยมชมโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของเทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมทั้งชมศูนย์ประสานงานรักษาความสงบเรียบร้อยและระบบรักษาความปลอดภัย เทศบาลเมืองหัวหิน

นายประยูร กล่าวว่าวันนี้ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของเทศบาลเมืองหัวหิน ใน 2 ส่วน ส่วนแรกที่โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย ได้ศึกษาเรื่องการจัดการขยะ Zero Waste School ซึ่งเห็นถึงความตั้งใจของคณะผู้บริหาร พนักงาน ครูร่วมกับนักเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน โดยการใช้หลักการ 3 Rs หรือ 3 ช : Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) ซึ่งตรงนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการจัดการขยะ ต้องมีการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง การคัดแยกขยะเพื่อเอามาใช้ประโยชน์ใหม่ รวมทั้งมีความประทับใจที่โรงเรียนมีการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยให้นักเรียนมีการฝึกเป็นนายกเทศมนตรีของโรงเรียน อันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และตอบสนองต่อสภาวะสังคมในปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดี

“ด้านการดำเนินงาน Smart City ของเทศบาลเมืองหัวหิน เห็นถึงการทุ่มเทของนายกเทศมนตรีและคณะ พร้อมด้วยข้าราชการทุกฝ่ายที่ให้ความสำคัญของความเป็นเมืองหัวหินที่เป็นหัวใจของการท่องเที่ยวที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักๆ ของประเทศ รวมถึงการจัดการวัคซีนที่เทศบาลได้ดูแลให้กับประชาชนร่วมกันกับฝ่ายราชการต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามแผนการเปิดเมือง รองรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ด้วยการจัดตั้งห้องปฏิบัติการศูนย์ CCTV ซึ่งไม่ใช่แค่มาดูได้อย่างเดียว แต่ยังสามารถติดตามการใช้กล้องในการติดตามดูทะเบียนรถ และยังสามารถเชื่อมการใช้ประโยชน์ในเรื่องของการจราจร การวิเคราะห์ถึงอุบัติเหตุ การวางแนวทางป้องกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้”.

Visitors: 261,005