Thailand Web Stat Truehits.net

อธิบดี สถ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดเขาโบสถ์ กว่า 3 ล้าน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ที่วัดเขาโบสถ์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 ในการนี้ นางมีนา รัตนเสนีย์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล รองประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมในพิธี โดยมี พระราชสิทธิญาณ เจ้าอาวาสวัดเขาโบสถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

กฐินพระราชทานเป็นกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานผ้าของหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูล ขอพระราชทานเพื่อไปถวายยังวัดหลวง นอกจากวัดสำคัญที่ทรงกำหนดไว้ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง หรือจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ หรือองคมนตรี หรือผู้ที่ทรงเห็นสมควรเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวาย จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคลากรที่สมควรรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวายได้

สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานยังวัดเขาโบสถ์ในครั้งนี้ ได้ยอดเงินที่มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,020,204 บาท (สามล้านสองหมื่นสองร้อยสี่บาทถ้วน)

วัดเขาโบสถ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2440 เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ในเมืองไม่ปรากฏหลักฐานผู้สร้าง มีพระครูอินทร์ หรือหลวงปู่อินทร์เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และมรณภาพเมื่อ พ.ศ.2450 ต่อมาปี พ.ศ.2451 ชาวบ้านบางสะพานได้นิมนต์พระท้วม ธมฺมโส จากวัดทุ่งมะพร้าว มาเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้ก่อสร้างอุโบสถและศาลาการเปรียญ ตลอดจนเสนาสนะต่างๆ มากมายจนเป็นหลักฐานที่มั่นคง ต่อมาได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ที่ พระครูศีลวิมลและดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอบางสะพาน ได้มรณภาพลงเมื่อปี พ.ศ.2527 ต่อมาราษฎรบ้านบางสะพานได้นิมนต์พระมหาบุญเตือน สิริธมฺโม วัดคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาปกครองวัดสืบต่อมา เมื่อปี พ.ศ.2529 ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ที่พระครูศรีวรคุณารักษ์ และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอบางสะพาน ต่อมาปี พ.ศ.2548 ได้รับพระราชสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ต่อมาได้รับพระราชสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชสิทธิญาณ และปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.

Visitors: 260,992