Thailand Web Stat Truehits.net

อธิบดี สถ.ชื่มชมเทศบาลหัวหิน พร้อมดูแลความปลอดภัย นักท่องเที่ยว

วันที่ 8 พ.ย.2564 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภายหลังพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการเมืองอัจฉริยะด้านความปลอดภัย (Smart safety) ของเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมีนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ว่า เทศบาลเมืองหัวหินได้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ รวมทั้งการเตรียมพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ โดยติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลเมืองหัวหินจำนวน 480 กล้อง 116 จุดทั่วเมือง นอกจากนี้เทศบาลยังได้จัดหาวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มมาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่มาทำงานในเมืองหัวหิน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการป้องกันการแพร่ระบาดและลดอัตราการเสียชีวิตจากโควิด - 19

ปัจจุบันมีการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงระบบ CCTV เข้าด้วยกัน ในระดับประเทศมีคณะอนุกรรมการกำกับแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานอนุกรรมการและผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีร่วมเป็นอนุกรรมการ ทำหน้าที่ในการบูรณาการโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ส่วนโครงการที่ใช้งบประมาณไม่ถึง 10 ล้านบาท จะมีคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในระดับจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่บูรณาการทั้งงบประมาณของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้ ภายใต้แผนงบประมาณการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลเมืองหัวหินสามารถเสนอขอรับงบประมาณโดยตรงกับสำนักงบประมาณได้

“ขอแสดงความชื่นชมกับการเตรียมความพร้อมของเทศบาลเมืองหัวหินในการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว และขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้ดำเนินการตามคำแนะนำของภาครัฐ ประกอบด้วยการจัดการพื้นที่และสิ่งแวดล้อม สถานที่ควรมีการระบายอากาศ การเว้นระยะห่าง การหมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัส มาตรการสำหรับผู้ให้บริการ ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจ ATK สถานประกอบการต้องประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai stop COVID plus ทุก 14 วัน และมาตรการสำหรับผู้รับบริการควรฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์หรือมีผลตรวจ ATK ทั้งนี้ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด“ อธิบดี สถ.กล่าว

Visitors: 260,990