Thailand Web Stat Truehits.net

สมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี เป็นเจ้าคณะจังหวัดประจวบฯ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ที่อุโบสถวัดกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระเดชพระคุณ พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญชัยมงคลคาถา พร้อมด้วยพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร พระเทพปวรเมธี รองเจ้าคณะภาค 15 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระราชสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ) โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้พระราชรัตนวิสุทธิ์ (ชำนาญ เขมนนฺโท) อายุ 56 พรรษา 35 วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ. เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี ปัจจุบันมีตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกันนี้นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่านคำสั่งแต่งตั้งให้พระมหาศราวุธ สราวุฑฺโฒ อายุ 32 พรรษา 12 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.๗ ปวส. ป.บส. วัดกุยบุรี เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ นางณภัสนันท์ ฉัตรธนาภัคสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีและถวายสักการะในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

พระราชรัตนวิสุทธิ์ (ชำนาญ เขมนนฺโท) เกิดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2509 ที่บ้านเลขที่ 406 หมู่ 9 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2530 ที่วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร กรุงเทพฯ โดยมีสมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ การศึกษา สอบได้เปรียญธรรม 7 ประโยค และสำเร็จการศึกษา พุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดกุยบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2543 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระรัตนเวที เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชรัตนวิสุทธิ์ วุฒิธรรมคณาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.

Visitors: 260,995