Thailand Web Stat Truehits.net

ประจวบฯ น้อมรำลึกในหลวง ร.9 เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 11 พ.ย.2564 นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี พ.ศ.2564 ที่บริเวณห้องประชุมชั้น 1 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด รอง ผอ.รมน.จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวง เพื่อขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจนถึงปัจจุบัน อันก่อเกิดประโยชน์คุณูปการ อเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยและนานาประเทศ ดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2545 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง จึงได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง.

บุญมา ลิบลับ....รายงาน

Visitors: 261,010