Thailand Web Stat Truehits.net

โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9

โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ และเพิ่มพื้นที่ชลประทานกว่า 15,450 ไร่ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำในอนาคต ยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น และเพื่อแก้ปัญหาน้ำครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตามสภาพภูมิประเทศของอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่แตกต่างกันในแต่ละส่วน โดยพื้นที่ต้นน้ำจะมีความลาดชันสูง ขณะที่พื้นที่ปลายน้ำเป็นที่ราบสลับที่ดอน เมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน น้ำจะหลากเข้าท่วมพื้นที่ตอนล่าง ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนอำเภอบางสะพานอย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้ชาวบางสะพานมาเป็นเวลามากกว่าสิบปี

ภาพรวมโครงการ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ได้ดำเนินการต่อเนื่อง โดยพื้นที่ต้นน้ำบริเวณเชิงเขาตะนาวศรี ได้ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง ได้แก่อ่างเก็บน้ำบ้านโป่งสามสิบ อ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอย และอ่างเก็บน้ำวังน้ำเขียว รวมทั้งปรับปรุงฝายทดน้ำห้วยลึกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด อย่างไรก็ดี อ่างเก็บน้ำทั้งสามแห่ง เป็นอ่างขนาดเล็ก ความจุกักเก็บรวมกันไม่ถึง 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ล่าสุดกรมชลประทาน ได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ บริเวณตำบลทองมงคล เพื่อตัดยอดน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำเพิ่มเติม ความจุเก็บกักประมาณ 13.29 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อแล้วเสร็จ ราษฎรหมู่ 4, 5, 6 และ 10 ของตำบลทองมงคล จะได้รับประโยชน์ มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอ 481 ครัวเรือน มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มอีกประมาณ 6,850 ไร่ ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 6 ปี (พ.ศ.2562 - 2567) ในปี 2565 กรมชลประทาน จะเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลอยตอนล่าง ความจุ 17.46 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี (ปี 2567) โดยโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณรวม 7,000 ล้านบาท
ในส่วนพื้นที่กลางน้ำและปลายน้ำ กรมชลประทานจะขุดขยายคลองระบายน้ำ 4 สาย เพื่อรับมวลน้ำที่หลากมาจากเทือกเขาตะนาวศรีฝั่งตะวันตกได้มากขึ้น พร้อมงานขุดคลองผันน้ำ 3 สาย เพื่อตัดยอดน้ำที่ไหลบ่าผ่านตัวเมือง และผลักออกสู่ทะเลในเวลาอันรวดเร็ว จะเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำให้อำเภอบางสะพาน ได้ในอัตรา 1,025 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มากกว่าอัตรารับน้ำของคลองเดิมกว่าเท่าตัว

ส่วนด้านการจัดการพื้นที่กลางน้ำ การก่อสร้างคลองผันน้ำ คลองบางสะพาน บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน หมู่ 1 ต.พงศ์ประศาสน์ เริ่มก่อสร้างเมื่อต้นปี 2563 มีการขุดขยายคลองบางสะพาน ความยาว 531 เมตร ลึก 6เมตร ท้องคลองกว้าง 32 เมตร เป็นคลองที่ช่วยช่วยผันน้ำอ้อมตัวอำเภอบางสะพาน อัตราการไหล 520 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ที่ผ่านมา เมื่อเวลาน้ำหลาก จะล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน มูลค่าความเสียหายแต่ละครั้งนับหลายร้อยล้านบาท การสร้างคลองลัดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองบางสะพาน ลดพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณ 4,894 ไร่ สามารถลดจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ประมาณ 1,640 ครัวเรือน อีกทั้งลดระยะเวลาการเกิดอุทกภัย รวมถึงช่วยลดปัญหาการติดขัดของถนนเพชรเกษม เส้นทางสัญจรหลักที่ลงสู่ภาคใต้อีกด้วย

การขุดขยายคลองสายอื่น ไม่ว่าจะเป็นคลองแม่รำพึง คลองปัตตามัง คลองเขาม้าร้อง คลองผันน้ำแม่รำพึง - อ่าวบ่อทองหลาง และคลองผันน้ำ คลองเขาม้าร้อง - อ่าวบางสะพาน จะเริ่มดำเนินการปี 2565 เป็นต้นไป พร้อมสร้างอาคารบังคับน้ำตามลำคลองเป็นระยะ 9 แห่ง เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารจัดการน้ำ ซึ่งจะได้น้ำต้นทุนเพิ่มอีกประมาณ 5.5 ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์กว่า 10,000 ไร่ ทำให้ประชาชนในพื้นที่สองฝั่งคลองมีรายได้มากขึ้น สร้างความมั่นคงให้ชุนชนอย่างยั่งยืน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าคลองลัดบางสะพานแห่งนี้ นอกจากจะช่วยบรรเทาอุทกภัยให้พี่น้องบางสะพานแล้ว ยังจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ออกกำลังกายแห่งใหม่ที่สำคัญของบางสะพานอีกด้วยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระราชทานให้แก่พี่น้องชาวบางสะพาน.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม...รายงาน

Visitors: 261,014