ต้นแบบ “โครงการธนาคารขยะ”

ชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ต้นแบบโครงการธนาคารขยะ

     ปัจจุบันปริมาณขยะเพิ่มขึ้นทุกวัน เมื่อเทียบกับการกำจัดขยะ และถ้าหากกำจัดขยะประเภทแก้พลาสติก เหล็ก ฯลฯ ไม่ถูกวิธี อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เป็นวิธีการหนึ่ง ที่ช่วยลดปริมาณขยะได้ นายวิเชียร เกตุงาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้ร่วมกับลูกบ้าน ก่อตั้ง “โครงการธนาคารขยะ” ขึ้นเมื่อปลายปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยมีทีมมวลชนสัมพันธ์ ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยาร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และให้คำแนะนำต่างๆ นับเป็นหนึ่งโครงการดีๆ ของชุมชนที่ตระหนักและเห็นความสำคัญถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา   ขยะหลักการดำเนินงาน “ธนาคารขยะ”  คือให้ชุมชนในหมู่บ้านสมัครเป็นสมาชิกของธนาคารฯ และนำขยะ ที่รีไซเคิล(นำกลับมาใช้ใหม่) ได้มาฝากที่ธนาคารเป็นประจำทุกเดือน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ธนาคารฯ จะทำการคัดแยกขยะ พร้อมชั่งน้ำหนัก  และส่งขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า เมื่อได้เงินมาก็นำมาบันทึกลงสมุดคู่ฝาก
ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 บ้านห้วยทรายขาว นายทองพูน  นกแก้ว  กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ, นายวิเชียร เกตุงาม ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมลูกบ้าน ครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว รวมถึงทีมมวลชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน เครือสหวิริยา กว่า 50 คน ได้ร่วมมือกันจัด “โครงการทอดผ้าป่าธนาคารขยะ”  โดยก่อนหน้านี้ได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับบริจาคขยะ 3 ประเภท ได้แก่ ขวดพลาสติก, ขวดแก้ว และกระป๋องอลูมิเนียม จากในชุมชนและพนักงานบริษัทในเครือสหวิริยา รวมเงินจากการร่วมบริจาคและการขายขยะ เป็นเงิน 33,640 บาท หักค่าใช้จ่าย 11,245 บาท คงเหลือ 22,395 บาท แบ่งรายได้ออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. สำหรับโครงการธนาคารขยะบ้านห้วยทรายขาว เพื่อใช้เป็นกองทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิกและเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมของ ธนาคาร 11,197 บาท (50%) 2.เป็นทุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 6,718 บาท (30%) และ 3.เพื่อใช้สมทบทุนในการสร้างศาลาหอฉันท์ให้แก่สำนักสงฆ์บ้านห้วยทรายขาว 4,479 บาท (20%)
นายวิเชียร  เกตุงาม กล่าวในฐานะตัวแทนผู้นำชุมชนว่า “ขอขอบคุณเครือสหวิริยาที่เป็นผู้ริเริ่ม “โครงการธนาคารขยะ” หมู่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ที่มาร่วมให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่องการแยกขยะในชุมชน และสิ่งที่เห็นมาโดยตลอดจากโครงการนี้ คือ เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน รายได้ส่วนหนึ่งที่ได้มาชุมชนสามารถนำไปช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเขาได้ อยากให้เครือสหวิริยาเข้าไปทำโครงการดีๆแบบนี้อีกให้เกิดขึ้นในหลายชุมชนของอำเภอบางสะพาน ของเรา”ซึ่งทีมมวชนสัมพันธ์ เครือสหวิริยา เป็นอีกแรงหนึ่งในการประสานหลายภาคส่วน อาทิ การเชิญชวนให้พนักงานในเครือสหวิริยาที่สนใจ สามารถนำขยะมาร่วมโครงการทอดผ้าป่าฯ ทั้งพนักงานที่อยู่ในพื้นที่บ้านห้วยทรายขาว รวมถึงการรับบริจาคขยะจากพนักงานเครือสหวิริยาที่สำนักงานกรุงเทพฯ ด้วย
ด้านว่าที่ร้อยตีเสรี  สุขกันตะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า“
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อนและเป็นการส่งเสริมให้เด็กรู้คุณค่าของเงินรู้คุณค่าของการคัดแยกขยะ แทนที่จะทิ้งไปเปล่าๆ ก็สามารถนำมาคัดแยกเพื่อขายและนำไปรีไซเคิลใหม่  ทำให้เกิดประโยชน์หลายทาง พวกขยะพลาสติกก็เป็นขยะที่ทำลายยาก เราเอามาขายนอกจากจะไม่ต้องเผาเพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมเสีย และยังสามารถนำเอาขยะเหล่านั้น มาทำการทอดผ้าป่าเพื่อวัดหรือโรงเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆครับ  ทางโรงเรียนของเราก็มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีการแยกขยะอยู่แล้ว และวันนี้ทางโรงเรียนได้นำขยะมาร่วมทอดผ้าป่าด้วย ขอฝากโครงการนี้ฯ ให้เป็นโครงการต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะในหมู่บ้าน และเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆและคนในหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดการคัดแยกขยะเพื่อเปลี่ยนจากขยะเป็นเม็ดเงินกันทุกครัวเรือนครับ”การตั้ง “ธนาคารขยะ” ของชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน ในวันนี้เห็นผลได้อย่างชัดเจน ที่แน่นอนว่าเป็นการช่วยลดปริมาณขยะได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนโดยตรง และช่วยเปลี่ยนขยะในชุมชนให้เป็นเม็ดเงินของหมู่บ้านและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน และช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น เพราะเมื่อขยะน้อยลง สิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นตามมา.

 

ค้นหาข่าว

Who's Online

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์